Volební program

 

Jundrov je náš domov


Před dvanácti lety jsme zcela změnili atmosféru Jundrova, díky čemuž jsme mu dopomohli k obecnému vnímání jako jedné z nejzdravějších, nejčistších, nejklidnějších a nejpohodovějších městských částí v Brně, kde se dobře žije. Vše, co děláme, konáme s maximální otevřeností a nebojíme se jít s kůží na trh.
Neslibujeme nesplnitelné a vycházíme z předchozích zkušeností. S potřebnou energií a s pomocí nových posil budeme pokračovat v nastaveném trendu - spravovat Jundrov jako zdravou a udržitelnou aglomeraci.
 


...klidný s bezpečnou dopravou


   Co už jsme udělali:

 • Povedlo se nám vyjednat podmínky objízdných tras při rekonstrukci VMO Žabovřeská tak, abychom minimalizovali dopad na jundrovské občany.

 • Zvýšili jsme počet parkovacích příležitostí s velkou šetrností k veřejné zeleni.

 • Zajistili jsme rekonstrukce a opravy komunikací, které nejsou v naší správě a z vlastních zdrojů opravujeme ty, které nám byly svěřeny do péče.

 • Od první chvíle našeho vedení jundrovské radnice silně vnímáme potřeby seniorů a snažíme se odstraňovat bariéry, které znesnadňují jejich přesuny. Zřídili jsme pro ně městskou částí dotovanou taxi službu.

  Co chystáme:

 • Ponecháme hodnoty Jundrova spočívající v regulaci výstavby v rozvojových oblastech - ne výstavbě na Jurance bez podrobného koncepčního řešení a nového dopravního napojení mimo ulici Kopretinovou a jen za podmínky, že se nesníží kvalita života současného Jundrova, ne dalšímu rozšiřování rozvojové oblasti pod ulicí Dubová nad rámec současného územního plánu
 • Dobudováním ulice Prašnice odkloníme motorovou a cyklistickou dopravu ze současné účelové komunikace vedoucí podél pravého břehu řeky Svratky a vytvoříme z ní cestu pouze pro pěší.
 • Vybudujeme v Jundrově dobíjecí stanice pro elektromobily.
 • Zklidníme dopravu na ulici Veslařská.
 • Postavíme parkovací dům na konci ulice Dubová.

 

...otevřený pro všechny


Co už jsme udělali:

 • Zavedli jsme jako jedni z prvních Brně jmenovité hlasování jednání Zastupitelstva a Rady MČ jako jednoho z nástrojů pro deklaraci postojů jednotlivých zastupitelů k probíraným tématům.
 • Zavrhli jsme praktiky dodávat veřejné zakázky jen spřáteleným dodavatelům a zpřístupnili jsme je všem.

 • Zmodernizovali jsme informační systém úřadu do standardu 21. století.
 • Zavedli jsme do našeho příchodu na jundrovskou radnici neexistující spravedlivý systém poskytování dotací jundrovským spolkům a zájmovým skupinám.
 • Bez přestání sledujeme složení jundrovského obyvatelstva a na jeho potřeby reagujeme s dostatečným předstihem – jedním z příkladů je navyšování kapacity základní i mateřské školy.

 • Neustále upravujeme veřejné prostory pro odpočinek či volnočasové aktivity tak, aby je mohli využívat všichni obyvatelé Jundrova bez rozdílu věku a pro zajištění širší nabídky se nám za velmi výhodných podmínek podařilo nabýt další pozemky, které hodláme upravit pro další veřejný užitek.

 • Příkladně se staráme o svěřený obecní majetek, ať jsou to bytové domy, budovy škol či další staré budovy.

Co chystáme:

 • Podpoříme plán soukromých subjektů rozvíjet v Jundrově zdravotní péči.
 • Budeme jednat o modernizaci a rozšíření stávajících obchodních zařízení tak, aby se možnosti každodenních nákupů pro Jundrovské zlepšily, a to bez nutnosti výstavby nového zařízení.
 • Rozšíříme nabídku obecních bytů výstavbou bytového domu na ulici Optátova.
 • ZŠ Jasanová 2 rozšíříme o dvě odborné učebny s atriovým učebním prostorem na střeše a zázemím pro učitele.
 • Pomocí veřejné diskuse s občany upravíme nově nabyté pozemky mezi ulicí Ke Káčatům a říční pláží Prašnice do podoby příjemného veřejného parku.
 • S pomocí Lesů města Brna a.s. vybudujeme na okrajových částech lesa opatření pro zachycování vody tak, aby při přívalových deštích nedocházelo k zaplavování sklepů v obytných částech Jundrova.
 • Budeme pokračovat v modernizaci všech budov ve správě MČ.
 • Budeme využívat všech dostupných možností financování jundrovských investic formou grantů, státních, evropských a městských dotací.

 

...společenský


Co už jsme udělali:

 • Zavedli jsme dnes již tradiční kulturně-společenské akce, jako jsou Jundrovský ples, Dětský den, Setkání jubilantů na radnici, Adventní večer, Sousedování, Novoroční výstup na Holednou či Otvírání plavecké sezóny na Prachejlích a jako spolek akce Živou řeku, Velikonoční košt, Burzu zimního oblečení a Otvírání dětského hřiště Beruška.
 • K 740. výročí prvních zmínek o Jundrově jsme vydali rozsáhlou obrazovou publikaci o jeho historii, která je mezi městskými částmi ojedinělá. První vydání bylo během dvou měsíců zcela vyprodáno. V současné době je k dispozici druhé vydání.

Co chystáme:

 • Pokud to příroda dovolí, i nadále hodláme pokračovat v pořádání kulturně-společenských akcí a neustaneme finančně podporovat ty z akcí, jejichž nejsme organizátoři, ale jsou nedílnou součástí kulturního života v Jundrově jako např. Slovácké hody.
 • Podle připravované projektové dokumentace zrekonstruujeme objekt Veslařská 56 s novým multifunkčním sálem, modernizovanou knihovnou, komunitním prostorem a kavárnou.


...pro zdravý život


Co už jsme udělali:
 
 • Pro zlepšení ovzduší po celý rok, jsme významně omezili pálení zahradního odpadu a pro jeho likvidaci jsme jako alternativu zavedli hojně využívaný mobilní kontejner. Inspirovali jsme tím sousední městské části Komín a Žabovřesky, jejichž kouř zamořoval Jundrov celoročně. Díky tomu se to dnes děje jen v minimálně míře.
 • Jako jedni z prvních v Brně jsme začali okrášlovat veřejné prostory výsadbou květinových záhonů a truhlíků a hodláme v tom nadále pokračovat.
Co chystáme:
 
 • Budeme vyhledávat  nová místa pro umístění laviček a odpočinkových míst  a systematicky doplňovat nové keře a stromy všude, kde je to možné.
 • Vybudujeme odpočinkovou zónu v bývalé zahradě u objektu Gellnerova 1.
 • Dle vítězného návrhu architektonické soutěže projednaného s veřejností upravíme veřejné prostranství kolem panelového sídliště Jasanová a stejnou cestou připravíme úpravu veřejného prostranství kolem panelového sídliště Dubová.
 • Ve spolupráci s DPMB zavedeme v Jundrově nízkoemisní autobusy MHD na lince č. 67, které povedou ke snižování hlučnosti a znečišťování ovzduší z automobilové dopravy (především elektrobusy, případně busy na CNG).
 • V souvislosti s nepříznivým vývojem cen energií na trhu vytvoříme energetickou koncepci obce, která u budov, jež jsou ve správě MČ, povede k zavádění úspornějších a k přírodě šetrnějších zdrojů energie. 
 •  Tam, kde to lze, zavedeme opatření, která napomůžou efektivnějšímu hospodaření s vodou jako např. zachycování vody ze střech, úpravy zatravněných ploch apod.
 • Ve spolupráci s občanským sdružením Společnost Podané ruce o.p.s., která se zabývá pomocí v oblasti návykového chování, drogové problematiky, gamblingu a alkoholismu jsme v rámci školy připravili proti šíření návykových látek ve školních zařízeních systém pravidelné a dlouhodobé prevence. Budeme této problematice věnovat zvýšenou pozornost. 


To vše a mnoho dalšího by se nemohlo uskutečnit, kdybychom poctivě nepracovali, nad svými rozhodnutími mnohdy nevedli dlouhé diskuse s cílem být co nejobjektivnější a rozhodnout především ve prospěch veřejných zájmů. Bez dobrého hospodaření a využívání různých dotačních příležitostí by se mnohé neuskutečnilo. Finanční nesnáze, do kterých nás uvrhla nepoctivá účetní, jsme ustáli se ctí a bez toho, aniž bychom museli omezit provoz Jundrova a plánované investice.  

 

Vést obec neznamená jen rozhodovat, ale hlavně komunikovat, naslouchat a osobně se zapojit. Pracovat pro Jundrov znamená dělat věci z přesvědčení a srdcem. To vše je krédo, které není jen prázdné slovo – takoví opravdu jsme a tak to skutečně děláme.


Protože tu s Vámi žijeme a záleží nám na Vás.