Volební programChceme žít v moderní městské čtvrti jako příjemném místě pro rodinný život, se společenským vyžitím a v blízkosti přírody. Vnímáme velikou hodnotu ve stávající velikosti Jundrova a jeho zázemí, které k životu nabízí. Pracujeme na plánování rozvoje, který bude jundrovské hodnoty hájit a zkvalitňovat. Chceme aktuální a společně projednanou koncepci rozvoje Jundrova, která se soustředí na stávající Jundrov a na jeho současné možnosti.


 

Co se nám podařilo a v čem budeme pokračovat

 VEŘEJNÁ KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE

 
 • Zveřejňujeme jmenovité hlasování jednání Zastupitelstva MČ a Rady MČ a hodláme v tom pokračovat.
 • I nadále budeme na webových stránkách zveřejňovat transparentní účet a tzv. rozklikávací rozpočet, jimiž je možno veřejně kontrolovat hospodaření obce.
 • Veřejné zakázky budou i nadále otevřené všem a budou naprosto transparentní.
 • Zmodernizovali jsme informační systém úřadu formou elektronické úřední desky, která umožňuje získávat veškeré informace týkající se života v Jundrově všem občanům bez ohledu na jejich počítačovou gramotnost a zcela bez pomocí dioptrických brýlí či lupy.
 

DOPRAVA A MOBILITA

 
 • Vyjednali jsme podmínky objízdných tras při rekonstrukci VMO Žabovřeská tak, abychom minimalizovali dopad na jundrovské občany – osazení semaforů na křižovatkách Optátova-Veslařská, křižovatka mezi mostem na Veslařské a vozovnou Komín a na základě probíhajícího dopravního průzkumu jednáme i o semaforu na křižovatce Veslařská-Jasanová. Dojednali jsme i zákaz průjezdu vozidel nad 3,5t a svedení hlavního objízdného směru mimo ulici Veslařskou.
 • Na základě výběrového řízení jsme vybrali zhotovitele podrobného koncepčního dokumentu dopravy v Jundrově, který bude zpracován do konce roku 2018.
 • Vybudovali jsme nová parkovací místa na ulici Dubová.
 • Zajistili jsme územní rozhodnutí pro výstavbu parkovacího domu na ulici Dubová a dalších parkovacích míst v lokalitě.
 • Vyjednali jsme rekonstrukci parkoviště Jasanová a Dubová a opravu ulice Rozmarýnová.
 • Vybudovali jsme bezbariérový přístup do budovy Úřadu městské části.
 • Pro seniory jsme zavedli dotovanou službu Senior taxi.
 

SPRÁVA MAJETKU A INVESTICE

 
 • O obecní majetek se staráme s péčí řádného hospodáře – v obecních domech jsme provedli v předchozím volebním období rekonstrukci bytových jader, v tomto volebním období jsme stabilizovali bytový fond rozsáhlou rekonstrukcí elektrorozvodů v celých bytech a hodláme i nadále bytový fond udržovat ve stabilizovaném stavu pravidelnou provozní údržbou tak, aby se mohl stát významným příjmem do obecního rozpočtu, který bude sloužit všem občanům Jundrova.
 • Jak základní škola, tak škola mateřská se po celé čtyřleté volební období každoročně modernizovaly – zrekonstruovali jsme vstupní halu a zádveří v budově ZŠ Jasanová 2 do standardu 21. století v designu, který nemá mezi brněnskými základními školami obdoby.
 • Taktéž jsme přistavili novou třídu, abychom jako jedni z prvních v Brně mohli otevřít přípravný ročník pro děti s odkladem povinné školní docházky. Jedná se o úspěšný koncept přípravy nezralých dětí na nástup do 1. třídy a zároveň se tím de facto rozšiřuje kapacita mateřské školy.
 • Ve školním dvoře jsme zrealizovali přístavbu jedné třídy pro výuku dílen.
 • Ani MŠ Dubová 2 nepřišla v tomto volebním období zkrátka – kromě toho, že jsme zmodernizovali kuchyň, zrekonstruovali topný systém, zateplili střechu a na etapy rekonstruujeme elektrorozvody po celém komplexu, pořídili jsme budově zcela nový kabát zateplením obvodových zdí s velmi citlivou barevnou kompozicí.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ PROSTORY

 
 • Dokončili jsme výstavbu říční pláže na Prašnicích a doplnili jsme ji o nové griloviště, převlékárnu a v letní sezóně jsme přistavili a budeme nadále přistavovat mobilní WC.
 • S pomocí města jsme zrekonstruovali veřejná hřiště za ulicí Dubová a hodláme je upravit tak, aby byla vstřícnější všem obyvatelům v okolí.
 • Dojednali jsme nabytí několika zajímavých pozemků pro nové veřejné parky, místa pro rekreační plochy a obecní sad v návaznosti s Prašnicemi – lokalita pod Dubovou, nad říční pláží Prašnice, zahrada Gellnerova 1.
 • Zavedli jsme mobilní kontejner pro likvidaci zahradního odpadu jako alternativu k jeho pálení, který je využíván na maximum. Jedná se o jeden z mnoha chystaných nástrojů, jak zlepšovat ovzduší v Jundrově.
 • Okrášlujeme Jundrov výsadbou květinových záhonů a truhlíků a hodláme v tom nadále pokračovat.
 

KULTURA A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ

 
 • Pokračujeme v organizaci námi zavedených kulturně-společenských tradic - Jundrovský ples, Dětský den, Setkání jubilantů na radnici, Adventní večer, Zahrádkobraní a nově jsme zavedli Otvírání plavecké sezóny na Prašnicích.
 • Vydali jsme rozsáhlou obrazovou publikaci o historii Jundrova, která je mezi městskými částmi ojedinělá. První vydání bylo během dvou měsíců zcela vyprodáno. V současné době je k dispozici druhé vydání. 

 
NESLIBUJEME NESPLNITELNÉ A VYCHÁZÍME Z PŘEDCHOZÍCH ZKUŠENOSTÍ

 

Co máme rozpracováno a co nového chystáme
 

DOPRAVA A MOBILITA

 
 • Postavíme parkovací dům na konci ulice Dubová s kapacitou 41 míst a 10 podélných parkovacích míst pod domem Dubová 19-21-23.
 • Prověříme zkapacitnění současných parkovišť na ulici Dubová a Jasanová vypracováním studie proveditelnosti. V případě, že studie prokáže možnost počet parkovacích míst navýšit, připravíme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a v rámci časových možností stavbu provedeme, případně její provedení připravíme.
 • Pokud zpracovávaný dopravní průzkum potvrdí zvětšení možnosti parkování v dostupné vzdálenosti pro obyvatele Jasanové změnou dopravního značení v rovném úseku ulice Kopretinová mezi křižovatkou s ulicí Veslařská ke křižovatce s Luhy a Jasanovou, co nejrychleji tak učiníme. Jedná se o rychlé řešení nezávislé na studii proveditelnosti.
 • Aby sportovci ze školní sportovní haly nezabírali rezidentům z ulice Jasanová parkovací místa, zvětšíme kapacitu parkování v areálu školy. 
 • Dobudováním ulice Prašnice odkloníme motorovou a cyklistickou dopravu ze současné účelové komunikace vedoucí podél pravého břehu řeky Svratky a vytvoříme z ní cestu pouze pro pěší.
 • V roce 2020 v koordinaci s rekonstrukcí plynu na ulici Osiková zajistíme opravu celé ulice.
 • V roce 2019 v koordinaci s rekonstrukcí plynu na ulici Šeříková, komunikaci rozšíříme, abychom zlegalizovali parkování a zabránili ježdění aut po chodníku při vzájemném vyhýbání, jak se tomu stává v současnosti.
 • Od roku 2015 byla správa účelových komunikací svěřena do péče městským částem současně s účelovými finančními příspěvky do jejich rozpočtů – účelové komunikace opravujeme dle priorit a finančních možností – v roce 2019 zcela zrekonstruujeme úsek ulice Kopretinové nad fotbalovým hřištěm a v následujících letech pak postupně opravíme další účelové komunikace v pořadí dle potřebnosti a finančních možností.
 • V průběhu roku 2019 osadíme konečnou MHD Optátova moderním zastávkovým přístřeškem a navazující okolí upravíme bezbariérově.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ÚZEMNÍ ROZVOJ

 
 • Ponecháme hodnoty Jundrova spočívající v regulaci výstavby v rozvojových oblastech - ne výstavbě na Jurance bez podrobného koncepčního řešení a nového dopravního napojení mimo ulici Kopretinovou a jen za podmínky, že se nesníží kvalita života současného Jundrova, ne dalšímu rozšiřování rozvojové oblasti pod ulicí Dubová nad rámec současného územního plánu.
 • Zrekonstruujeme zbývající betonová kontejnerová stání osazená v panelových sídlištích.
 • Vybudujeme veřejný obecní sad na pozemcích vedle parkoviště nad pláží Prašnice.
 • Vybudujeme odpočinkovou zónu v zahradě Gellnerova 1, jejíž nabytí jsme vyjednali s JMK a bylo schváleno na Zastupitelstvu města Brna na jeho zářijovém zasedání.
 • Zrekultivujeme veřejné prostranství mezi parkovištěm Dubová a vstupem do areálu MŠ.
 • Jakmile bude dokončena výstavba pod ulicí Dubovou, na základě uzavřené smlouvy se současným majitelem o smlouvě budoucí kupní, získáme do vlastnictví velký pozemek mezi ulicí Ke Káčatům a říční pláží Prašnice, kde hodláme vybudovat veřejný park s mobiliářem dle potřeb a přání občanů Jundrova.
 • Dle vítězného návrhu architektonické soutěže projednaného s veřejností upravíme veřejné prostranství kolem panelového sídliště Jasanová a stejnou cestou připravíme úpravu veřejného prostranství kolem panelového sídliště Dubová.
 • Budeme pokračovat v mobilním svozu zahradního odpadu a zavedeme další vhodné a dostupné alternativy pro jeho likvidaci, jako jsou komunitní kompostéry a obecní štěpkovač.
 • Společně s Dopravním podnikem města Brna připravujeme na lince č. 67 zavedení elektrobusů, které povedou ke snižování hlučnosti a znečišťování ovzduší z automobilové dopravy.
 • Budeme vyhledávat nová místa pro umístění laviček a odpočinkových míst a systematicky veřejné prostory doplňovat o nové keře a stromy všude, kde je to možné.
 

SLUŽBY

 
 • Neustaneme hledat příležitosti pro výstavbu Domova pro seniory v místech dostupných MHD a službám. Máme v hledáčku několik vhodných objektů, o kterých intenzivně jednáme.
 • Podpoříme plán soukromých subjektů rozvíjet v Jundrově zdravotní péči.
 • Využijeme všech technicky dostupných možností informovanosti občanů prostřednictvím současných webových stránek a nových technologií.
 • Jednáme o modernizaci a rozšíření stávajících obchodních zařízení tak, aby se možnosti každodenních nákupů pro Jundrovské zlepšily, a to bez nutnosti výstavby nového zařízení.
 

PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA A OBČANSKÉ PARTICIPACE

 
 • Zapojíme občany do rozhodování formou participativního rozpočtu - proces, v rámci kterého je občanům městské části umožněno zrealizovat jejich nápady na zlepšení svého okolí financováním z rozpočtu městské části – obdoba městského projektu Dáme na vás.
 • Navýšíme částku pro dotace z rozpočtu městské části místním spolkům, sportovním klubům a jiným veřejně prospěšným organizacím ze současného 1% rozpočtu městské části na 2%.
 • Budeme více a dostatečně dopředu projednávat s občany plánované investice, které by mohly vážně zasáhnout do jejich života.
 • Budeme se snažit více zapojit jundrovské občany do aktivní účasti na zkrášlování Jundrova a realizaci společenských akcí.
 

SPRÁVA MAJETKU A OSTATNÍ INVESTICE

 
 • Na základě architektonické soutěže připravíme návrh na modernizaci centra Jundrova (okolí nákupního centra) spojenou s rekonstrukcí objektu Veslařská 56 – nový multifunkční sál, modernizace knihovny, komunitní centrum, kavárna, zvětšení kapacity úřadu městské části - a to tak, aby bylo možno začít s realizací etapově nejpozději v následujícím volebním období. Na základě analýzy potřeb provedenou prostřednictvím veřejného workshopu byla příprava zadání soutěže již započata.
 • Na ZŠ Jasanová 2 provedeme v roce 2019 rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.
 • V roce 2019 vybudujeme klimatizaci v tělocvičně ZŠ Jasanová.
 • Budeme pokračovat v modernizaci všech budov ve správě MČ.
 • Budeme využívat všech dostupných možností financování jundrovských investic formou grantů, státních, evropských a městských dotací stejně, jak to děláme nyní.


ŘÍDIT OBEC NEZNAMENÁ JEN ROZHODOVAT, ALE HLAVNĚ KOMUNIKOVAT, NASLOUCHAT A OSOBNĚ SE ZAPOJIT. PRACOVAT PRO JUNDROV ZNAMENÁ DĚLAT VĚCI Z PŘESVĚDČENÍ A SRDCEM. TO JE NAŠE KRÉDO, KTERÉ NENÍ JEN PRÁZDNÉ SLOVO. TAKOVÍ OPRAVDU JSME A JINAK TO NEUMÍME…